#1 portal randkowy z możliwością tworzenia grup zainteresowań dla osób po 50-tce

Aktualności

Regulamin konkursu na Facebooku

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU 
Z DNIA 1.12.2023 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Portal Randkowy Urokliwy Senior 
(zwany dalej „Organizatorem”). 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu. 
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
8. Konkurs jest prowadzony na stronie Urokliwy Senior (zwanej dalej “Fanpage”). 
9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisieFacebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 
2. Uczestnik oświadcza, że: 
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka; 
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

§ 3. NAGRODA 

1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6. 
2. Nagrodą jest abonament premium dla 1 miejsca na rok, dla drugiego miejsca na 6 miesięcy i dla 3 miejsca na 3 miesiące. 
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Urokliwy Senior 
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem UROKLIWY SENIOR 
2. Konkurs trwa od dnia 1.12.2023 godz. 9.00 do 15.12.2023 godz. 20.00 
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu 
Organizatora pod adresem UROKLIWY SENIOR 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 
a. Polubić profil ,,Urokliwy Senior,, na Facebooku 
b. Udostępnić post konkursowy 
c. Napisać w komentarzu pod postem konkursowym dlaczego akurat Ty masz wygrać  
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem UROKLIWY SENIOR 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu 
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców  
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości
prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. 
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie Urokliwy Senior 
7. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 10 dni kalendarzowych od zakończenia konkursu. 

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z założycieli portalu Urokliwy Senior. 
2. Prace zostaną ocenione pod względem: 
a. Czy zostały spełnione wszystkie warunki konkursu. 
b. Treści oraz estetyki napisanej wiadomości konkursowej. 
3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: 
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności
zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; 
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; 
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, 
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie 
podając dane autora (imię i nazwisko). 

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać 
na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora  
6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2023 i obowiązuje do 15.12.2023 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

Czytaj także

Poprzez Twoje ustawienie przeglądarki pozwalające zapisywać i udostępniać dane zapisane w plikach cookies wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Urokliwy Senior Zenon Kromolicki ul. Plebańska 4a 60-653 Poznań, w celu poprawieniu funkcjonalności serwisu oraz remarketingu usług. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć. Zanim klikniesz "OK, akceptuję", zapoznaj się z informacjami w Polityce prywatności i dokonaj dobrowolnego oraz świadomego wyboru.

Ok, akceptuję